A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  V  Y  Z

T Fajları

T1, T2, T4, T6, T7 gibi tipleri olan, çeşitli özellikler ve değişik sayıda nükleotidlere sahip  bakteri virüsleri.

T1 Bakteriyofajı

T bakteriyofaj grubundan bir virüs.

T2 Bakteriyofajı

Nükleik asidi DNA olan, morfolojik ve genetik olarak T4 ve T6 virüslerine benzeyen, büyük bir bakteri virüsü.

T4 Bakteriyofajı

Morfolojik ve genetik olarak T2 ve T4 virüsuna benzeyen, 120 milyon molekül ağırlığına ve 166000 baz çiftlik çift heliks DNA'ya sahip, bir baş, başa boyunla bağlı bir kuyruk ve kuyruğa bağlı altı telden oluşan kuyruk tellerinin bulunduğu bir kaide kısmı ekli olan, başta DNA molekülünün çevresini 80000 molekül ağırlığında protein birimleri çeviren bir bakteri virüsü.

T4 DNA Ligaz

Çift iplikli DNA'da oluşan boşlukları kapatan, T4 fajının kodladığı bir enzim.

T4 DNA Polimeraz

T4 fajı tarafından kodlanan 5'-3' ve 3'-5' yönünde DNA sentezi yapan bir enzim.

T6 Bakteriyofajı

T bakteriyofaj gurubundan, T2 ve T4'e hem morfolojik hem de genetik olarak benzeyen bir virüs.

T7 Bakteriyofajı

Lineer DNA'sı olan bir bakteri virüsu.

Takım İlgili familyalardan oluşan biyolojik grup. Takımı oluşturan kelime ales soneki ile biter. Örneğin Mucorales.
Taksi Bir uyarıcıya doğru (pozitif) ya da ondan uzağa (negatif) olan hareket.
Tenya Barsak paraziti, şerit, yassı solucan.
Terminal spor

Bakterilerde hücrenin ucunda bulunan spor.

Termoasidofilik Optimum olarak yüksek sıcaklık ve asidik ortamlarda gelişebilen.  Alicyclobacillus acidocaldarius tipik bir termofilik asidofilik bakteridir.

Termodurik

Aslen mezofil karakterli olmakla beraber termofil sınırlarında da gelişebilen, sıcağa dayanıklı, termotolerant. Streptococcus thermophilus tipik bir termodurik bakteridir. Ayrıca bakınız ; psikrofil, mezofil, termofil, ekstrem termofil, termolabil, termostabil, psikrotrof

Termofil

Yüksek sıcaklıkları (45 C üzeri) seven. Bacillus stearothermophilus tipik bir termofil bakteridir. Termofil mikroorganizmalar ile ilgili çalışmalarda inkübasyon sıcaklığı genel olarak  55-60 oC 'dır. Ayrıca bakınız ; psikrofil, mezofil, ekstrem termofil, termolabil, termostabil, psikrotrof, termodurik.

Termolabil

Sıcaklık değişimlerine duyarlı. Ayrıca bakınız ; psikrofil, mezofil, termofil, ekstrem termofil, termostabil, psikrotrof, termodurik

Termostabil

Sıcaklık değişimlerine dirençli, termotolerant. Yersinia enterocolitica  0 – 44 C gibi geniş bir sıcaklık sınırında gelişebilir. Ayrıca bakınız ; psikrofil, mezofil, termofil, ekstrem termofil, termolabil, psikrotrof, termodurik

Termotolerant

Termostabil ve termodurik karşılığı olarak kullanılmaktadır. Bununla beraber, bu iki deyimin farklı anlamda olduğuna dikkat edilmelidir. Ayrıca bakınız; termostabil, termodurik.

Ters Mikroskop

Normal ışık mikroskobu yapısında, ancak objektifleri bir mikroskop tablası altına yerleştirilmiş, özellikle bir cam kap içinde geliştirilmiş hücre kültürlerini incelemeye elverişli bir mikroskop.

Tespit (1)

Mikroorganizma kültürlerinin mikroskobik incelemesinde kültürün suyunun uzaklaştırılarak lama yapıştırılması işlemi, fiksasyon. Termal ya da kimyasal olarak aseton, alkoller vb. gibi maddeler kullanılarak yapılır. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Tespit (2)

Işık mikroskobu ya da elektron mikroskobunda incelemek üzere canlıdan alınan parçaların daha sonra çürüme ve bozulmasını engellemek ve canlı hallerine en yakın şekliyle korumak için Bouin, Zenker, ozmiyum tetroksit vb. gibi tespit sıvıları (fiksatif) ile muamele etmek. Fiksasyon.

Tetanos

Clostridium tetani tarafından oluşturulan hastalık. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.  

Tetracoccus Tetrat formundaki bakteri cinsi.

Tetrat

Bölündükten sonra dörtlü halde kalan yuvarlak bakteriler.

Thoma Lamı

Gıda mikrobiyolojisinde maya, klinik mikrobiyolojide kan ve sperm sayımı için mikroskopta kullanılan özel bir lam. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.  

Ticari Sterilizasyon Gıda endüstrisinde uygulanan bir yöntemdir. Örneğin salça üretiminde mutlak sterilizasyona gerek yoktur. Salça içinde salçanın asit ortamında çimlenerek salçayı bozması beklenmeyecek az sayıda sporlu bakteri kalabilir.
Tifo Salmonella typhi tarafından meydana getirilen hastalık.
Tifoid Tifoya benzeyen.
Tindelizasyon Ardışık ısıl işlem uygulaması ile yapılan sterilizasyon. Ayrıntılı bilgi için tıklayın
Titre Bir materyalde bulunan antikor ya da toksin gibi bir maddenin halen belirlenebilen en üst seyreltinin tersi.  Örneğin, serumda toksin halen 1/64 seyreltide belirlenebiliyorsa ve bu toksinin belirlenebildiği en üst seyrelti bu ise, o serumdaki toksinin titresi 64 (1/ (1/64)) olarak verilir.

Togaviridae

Eklem bacaklı hayvanlarla insanlara geçen ve hastalıklara neden olan, 60-70 nm çapında, tek iplikli RNA içeren (pozitif iplikli), kapsidi ikozahedral şekilli, kılıflı bir virüs familyası.

Tomurcuklanma Mayalarda bir çoğalma şekli. Maya hücresinden tomurcuk şeklinde bir çıkıntı oluşur, zamanla bu ergin bir hücre büyüklüğüne gelir, Hücre bölünmesi gerçekleştikten sonra arada zar oluşarak 2 yeni hücre meydana gelmiş olur.

Transdüksiyon

Bir mikroorganizmadan diğerine bir bakteriyofaj ya da virüs aracılığı ile gen aktarılması.

Tüberküloz

Mycobacterium tuberculosis tarafından oluşturulan hastalık. Verem. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.  

Tür Mikrobiyolojide, yakın akraba olan suşların diğer bütün suşlardan yeterli fark

Tütün Mozayık Virüsü

Tütün bitkisinin hücrelerinde üreyen, kapsidi 2150 kadar benzer proteinden yapılmış olan ve RNA molekülünü saran, 6000 nükleotitten oluşan heliks şeklinde bir RNA'sı bulunan bir virüs.