A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  V  Y  Z

Kala-azar Leishmania donovani parazitinin sebep olduğu, tatarcıkların ısırması ile insan vücuduna geçen, yüksek ateş, anemi,  dalak ve karaciğer lezyonları ile belirgin ağır enfeksiyoz hastalık.
Kan plazması Kanın, sıvı halde  bulunan hücreler arası maddesi. Kanın şekilli elemanlarından arındırılmış fakat fibrinojen bulunduran sıvı kısmı.
Kan serumu Vücut dışına alınan kanda, hücreler ile fibrinojenin fibrin haline dönüşüp hücrelerle birlikte ayrılmasından sonra geriye kalan renksiz sıvı.

Kanlı Agar

Hemoliz reaksiyonun belirlenmesi için kullanılan besiyeri.

Kapneik Yükseltilmiş (yaklaşık %3) karbondioksit atmosferinde optimum gelişme gösteren. Kapnofilik.  
Kapneik İnkübasyon Yaklaşık %3 karbondioksit atmosferinde yapılan inkübasyon. Ayrıca bakınız; mum kavanozu.

Kapsomer

Virüslerde nükleik asidi saran, proteinden oluşmuş kapsidi meydana getiren ve tek bir gen ile kontrol edilen protein birimler.

Kapsül Sitoplazmik zar tarafından oluşturulan, polisakkarite benzer yapıda, çoğu kere fagositozdan korunmada etkili ve dolayısı ile bakterinin patojenitesini artıran, bakteriyi kuru hava koşulları, litik enzimler gibi dış etkenlerden de koruyan bir oluşum.
Karantina Bulaşıcı bir hastalığa maruz kalmış ya da hastalığın inkübasyon süreci içinde hastalığa yakalanmış olma potansiyeli olan insan ya da hayvanların bu hastalığı yaymalarının önüne geçmek için hareketlerinin kısıtlanması, hastalığın görüldüğü bölgeden dışarı çıkmalarının engellenmesi. Karantina deyimi fiziksel ve kimyasal kirliliklerin yayılmasını, gıda ve çevre örnekleri ile diğer canlılara bulaşmasını önlemek için belirli bir bölgeye giriş ve çıkışların önlenmesi anlamında da kullanılır. Örneğin bir gıda işletmesi laboratuvarında kırılan bir cam erlenin gıdaya taşınmasını önlemek için laboratuvar karantinaya alınır ve kırık tüm parçalar bulunduktan sonra karantina kaldırılır.
Karbohidrat Kimyasal bileşimi sadece  karbon (C), oksijen (O), ve hidrojen (H) olan ve genellikle hidrojen atom sayısı oksijen atom sayısının iki misli olan şekerler, nişasta, selüloz gibi bileşiklerin genel adı.
Karboksil Grubu  -COOH
Katabolizma Maddelerin yüksek terkiplerinin, dokularda yakılarak daha basit bileşimde maddeler meydana gelmesi. Ayrıca bakınız; anabolizma.
Katalaz Hidrojen peroksidin su ve oksijene ayrılmasını sağlayan enzim.

Kazeinaz

Kazein parçalayan bir çeşit proteaz enzimi.

Kazeolitik

Kazein parçalama yeteneğinde olan. Kazeinaz enzimi içeren mikroorganizma.

Kemoheterotrof Organik maddeleri enerji ve karbon kaynağı olarak kullanan organizmalar. Hayvanlar alemi, fungi, bakterilerin bir bölümü bu grup canlılara örnektir.
Kemolitotrof Kimyasal bileşikleri enerji, inorganik maddeleri elektron kaynağı olarak kullanan organizma. Ayrıca bakınız; litotrof ve kemoorganotrof. 
Kemoorganotrof Kimyasal bileşikleri enerji, organik maddeleri elektron kaynağı olarak kullanan organizma. Ayrıca bakınız; kemolitotrof. 
Kemoototrof Karbon dioksiti esas karbon kaynağı olarak kullanarak inorganik bileşiklerin oksidasyonundan enerji sağlayan organizmalar.
Kemosentetik Mikroorganizmalar Yüksek bitkilerde metabolizma sonucu meydana gelen son ürünü kullanarak bazı elementlerin doğadaki devirsel değişimlerini sağlayan mikroorganizmalar. Kemosentez yapan organizmalar. Organik bileşiklerin biyosentezini yapan organizmalar.

Kemotaksi

Bir kimyasal maddeye doğru (pozitif kemotaksi) veya bir kimyasal maddeden uzağa (negatif kemotaksi) doğru organizmanın hareketi.

Kemotrof Kimyasal maddeleri enerji kaynağı olarak kullanan organizma. Ayrıca bakınız; kemoototrof, kemoheterotrof.

Kılıflı Virüsler

Bazı virüslerde kapsidi çevreleyen, konakçı hücrenin plazma zarından virüs ayrılırken üzerini saran ya da virüs nükleik asitlerince şifrelenerek konakçının maddelerince sentezlenen, bazen üzerinde glukoprotein komplekslerinin oluşturduğu çivi gibi çıkıntılarla kaplı olan bir kılıf yapısı olan virüslere verilen ad. Kılıflı sarmal nükleik asit içeren virüsler ve kılıflı ikozahedral virüsler gibi.

Kingdom Alem

Kirby-Bauer Testi

Kimyasal ilaçlarla yapılan tedavilere mikropların duyarlılığını tayin etmek için kullanılan bir agar difüzyon testi. Disk difüzyon testi.

Klimatik Göç

Hayvanların hava koşulları nedeniyle yaptıkları göç. Zoonozların yayılmasına neden olur.

Klorofil Işığa duyarlı bir tetrapirol halkası ile merkezde magnezyum atomu olan ve  fotosentezde gerek duyulan yeşil pigment.
Kloroplast Fotosentetik ökaryotların klorofil içeren organeli.

Koagülaz

Patojen stafilokoklar tarafından salgılanan ve kanda fibrinojenden fibrin oluşturarak insan ve çeşitli hayvan plazmalarını pıhtılaştıran bir enzim.

Koch Basili Tüberküloz basiline, bulanın adına izafeten verilen ad. Ayrıca bakınız; tüberküloz.

Koenositik Hif

Septa bulunmadığı için tek çekirdekli hücre benzeri birimlere bölünmeyen fungus iplikçikleri.

Kok

Küresel ya da sferik (beyzi) biçimdeki bakteri hücresi.

Kokobasil Morfolojik olarak yuvarlak (kok) ile çubuk (basil) arasında yer alan bakteriler.
Kokoid Yuvarlak, kok şeklinde
Kolera Vibrio cholerae 'nın neden olduğu hastalık. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.
Koli Basili Escherichia coli 'nin halk arasında bilinen adı. Ayrıca bakınız; Escherichia coli.

Kolifaj

E. coli bakterisine saldıran bir bakteriyofaj.

Koliform Bakteriler Gram negatif, spor oluşturmayan, laktozdan 35-37 C 'da 48 saat içinde gaz oluşturan fakültatif anaerob çubuk şeklindeki bakterilerin genel adı. Gıdalarda genel hijyenik kalitenin göstergesidir. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.
Kolistin Genellikle anaerobik bakterilerin selektif izolasyon ve ön identifikasyonunda kullanılan bir antibiyotik.
Koloni Katı besiyerine ekilen bir tek mikroorganizma hücresinin çoğalarak oluşturduğu ve böylece çoğu kez milyonlarca hücreden meydana gelen, çıplak gözle görülebilen hücre topluluğu. Klon.

Koloni Oluşturan Birim (kob)

Bir materyalde katı besiyeri kullanılarak mikroorganizma sayımı yapılırken kullanılan deyim. Böylece sayımı yapılan materyalde sayım yapılan besiyerinde gelişebilecek toplam canlı mikroorganizma grubu değil, bunlar arasında sadece gelişerek koloni oluşturabilenlerin sayıldığı belirtilmiş olur. Buna göre sayım sonucu kısaca kob/ml ya da kob/g  olarak gösterilir. Türkçe kaynaklarda bu deyimin İngilizce'si olan Colony Forming Unit 'in kısaltması olan cfu 'ya da rastlanmaktadır.

Koloni Sayımı

Katı besiyerinde koloni oluşumunun belirlenmesi ile yapılan sayımlar. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Kolonizasyon Konakçı dokusuna ya da diğer yüzeylere tutunduktan sonra mikroorganizmanın çoğalması.
Kommensal Konakçı üzerinde ya da içinde yaşayan ancak, konakçısına zarar vermeyen organizma.
Kommensalizm Ortak yaşayan iki organizmadan birisi yarar sağlarken, diğerinin yarar ya da zarar görmemesi. Örneğin, aeroblar ve anaerobların bir arada bulunduğu bir ortamda aeroblar oksijeni tüketir, anaeroblar bundan yarar sağlar.

Kompleks Virüsler

Bakteriyofajlar gibi kompleks yapılı, kapsidi ilave yapılar içeren, nükleik asit taşıyan baş kısmında ikozahedral şekilli kapsitleri olan, kuyruk kısmı sarmal şekilli virüsler.

Konidyum

İçinde eşeysiz fungus sporu olan konidyosporların meydana geldiği spor keseleri.

Kontaminasyon

Bir mikrobun ya da hastalığın diğer bir canlıya geçmesi. Kirlenme, bulaş.

Kovalent Bağlar Bir ya da daha fazla elektron çiftlerinin paylaşılmasıyla moleküldeki elektronları bir arada tutan, koparılmaları için 50-200 kcal/mol gereken kuvvetli kimyasal bağlar.
Kovalent Olmayan Bağlar Hücrede,  moleküller arasında önemli etkileşimlere aracılık eden, kopmaları için fazla enerjiye gerek olmayan bağlar.

Kovirüs

Bazı bitki virüslerinde görüldüğü gibi bir enfeksiyonun başlangıç safhasında bir arada bulunan iki ya da daha fazla viral partikül.

Ksantomegnin

Gıdalarda küfler tarafından oluşturulan toksik bir metabolit. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Kserofil

Optimum gelişme için az nemli ortamları seven.

Kserotolerant

Optimum gelişme için normal nemli ortamlara seven ancak az nemli ortamlarda da gelişebilen.

Kuru Madde Tayini ile Sayım

Standarda dayalı indirek bir sayım yöntemi. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Küf

İngilizce 'de "mold" kelimesinin karşılığı olan küf flamentli mikrofungusları tanımlamak için gıda ve diğer mikrobiyoloji dallarında kullanılmaktadır.

Kültür

Hücrelerin, dokuların ya da mikroorganizmaların, laboratuvarda besiyerinde yetiştirilmesi.