A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  V  Y  Z

E. coli

Gram negatif, çubuk şeklinde, genellikle zararsız, laktozu fermente eden, ortak yaşayan ve bazı suşları hastalık yapan, gen klonlamalarında gen ekspresyonları için konak organizma olarak kullanılan fakültatif anaerob bir bakteri. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

E. coli O157:H7 Bugün için bilinen en tehlikeli gıda kaynaklı patojen bakteri. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

EHEC

Enterohemorajik E. coli. Tipik örneği E. coli O157:H7 serotipidir. E. coli O157:H7 serotipi için tıklayın.

EIEC Enteroinvaziv Escherichia coli.
Ekinokok Köpek ve kurtlar, nadiren kedilerde bulunan bir parazit.

Ekoloji

Organizmaların kendi aralarında ve çevreleriyle olan karşılıklı ilişkilerini inceleyen bir biyoloji dalı.

Ekolojik Faktör

Canlı organizmaları etkileyen herhangi bir çevre faktörü.

Ekolojik Niş

Organizmanın uyumu, fizyolojik tepkileri, kalıtsal ya da öğrenilerek elde ettiği özel davranışlardan doğan, komünitedeki ya da ekosistemdeki durumu.

Ekolojik Tür

Belli bir ekolojik nişe bağlı ve bir tür gibi davranan ve çevredeki tür ile üreme yeteneğinde olan bir grup birey.

Ekovirüs

İnce bağırsakta ve solunum sisteminde enfeksiyon yapan, solunum hastalıkları ve menenjite neden olan picornavirüs grubunda bir grup virüs.

Ekstrem Halofil Gelişmesi için genel olarak %10 'dan daha yüksek tuz (sodyum klorür) varlığına gerek duyan mikroorganizma. Ayrıca bakınız; halofil, halotolerant.

Ekstrem Kserofil

Optimum gelişme için çok az nemli ortamları seven.

Ekstrem Termofil

Çok yüksek sıcaklıkları seven. Ekstrem termofiller ile ilgili çalışmalarda inkübasyon sıcaklığı genel olarak  85 C 'dır. Ayrıca bakınız ; psikrofil, mezofil, termofil, termolabil, termostabil, psikrotrof, termodurik

Ekzojen

Hücre ya da vücudun dışında oluşan.

Elektron Akseptörü Oksidasyon – redüksiyon reaksiyonunda elektronu alan oksidant madde.
Elektron Donörü Oksidasyon – redüksiyon reaksiyonunda elektron veren redüktan madde.
ELISA Enzimle işaretli antikorlar aracılığı ile antikor ve antijen tespitinde kullanılan teknik. Enzyme-Linked Immunosorbent Assay.

EMS

En Muhtemel Sayı. Sayımı hedeflenen mikroorganizma sayısı standart koloni sayım tekniği ile sayılamayacak kadar az olduğunda ya da mikroorganizmanın koloni oluşturması kısıtlı olan özel durumlarda veya koliform analizinde olduğu gibi sayım için gaz oluşumunun incelenmesi gibi durumlarda başvurulan bir sayım yöntemi. Bu yöntemle yapılan analiz sonucunda mikroorganizma sayısı EMS olarak verilir. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Endemik

Bir bölgeye özgü, yerli olan.

Endobiyotik

Diğer bir canlı içinde yaşayan.

Endojen

Hücre ya da sistem içinden gelen; dokularda biyosentez ve yıkım olayları.

Endoparazit Vücut içinde yaşayan parazit.
Endospor Bakteri hücresi içinde oluşturulan, ısıl işlem, kimyasallar, radyasyon vb. olumsuz dış koşullara dirençli yapı. Gerçek spor. Ayrıca bakınız; spor.
Enterik Ateş Tifoid ateş. Bağırsak patojenlerinin neden olduğu ateş.
Enterik Bakteriler Pek çoğu sıcak kanlı hayvanların bağırsak sistemlerinde bulunan Gram negatif, fakültatif anaerob, çubuk şeklindeki bakterilerin genel adı.
Enterobacteriaceae Gram negatif, çubuk şeklinde aerob ya da fakültatif anaerob, oksidaz negatif bakterilerin bulunduğu familya. Tüm mikroorganizmalar içinde Escherichia coli ve Salmonella gibi en fazla tanınan türler bu familyadadır.  
Enteroinvazif Mukoz yüzeyleri hatta bazen daha derindeki bağırsak dokularını istila eden.
Enterokok Fekal streptokok olarak da bilinen Gram pozitif streptokoklar. Gıda ve çevre örneklerinde fekal kontaminasyon göstergesi olarak aranırlar. Ayrıntılı bilgi için tıklayın
Enteropatojenik Bağırsakta hastalık yapan anlamında olup, daha ziyade EPEC için kullanılan bir deyim.  
Enterotoksijenik Enterotoksin oluşturan.

Enterotoksin

Mikroorganizmaların canlının bağırsak sistemine etkili toksinleri.

EPEC Enteropatojenik Escherichia coli.
Epidemik Belli bir bölgede, aynı zamanda çok büyük çapta bireyi etkileyen, hızla yayılan salgın hastalık.
Epidemiyoloji Bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkışını, bunların sıklığını, yayılmasında rol alan faktörleri ve tedavilerini konu alan tıp dalı. Salgın hastalıklar bilimi.
Epitop Antijenik determinant grubu.

Epstein barr virüs (eb virüsu)

Lenfoid hücrelerde üreyen ve genç yaştaki insanlara bulaşarak çeşitli kanserlere yol açan bir herpes virüsü.

Eritici Virüsler

Konak hücreye girer girmez çoğalmaya başlayan ve üremesi konak hücrenin erimesine neden olan virüsler.

Eritrosit Alyuvar
Erwinia

Erwinia caratovora gibi bitki patojenlerinin de bulunduğu Enterobacteriaceae familyası bir bakteri cinsi

ETEC Enterotoksijenik Escherichia coli.
Etiyoloji Etken. Hastalık sebeplerini araştırıp inceleyen bilim dalı, hastalık sebebi.
Etüv İnkübatör ve kuru hava sterilizatörü anlamında kullanılan, sıcaklığı ayarlanabilen kabin.
Eumycotina Gerçek fungusları içeren grup. Bunlarda temel hücre yapısı hiftir. Ayrıca bakınız; Myxomycotina.