A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  V  Y  Z

L Formu Hücre duvarı kısmen (sferoplast) ya da tamamen (protoplast) uzaklaştırılmış bakteri hücresi. L- fazı ya da L fazı varyantı olarak da bilinir.
Labil Kararsız, değişken, stabil olmayan, duyarlı.
Laktik Asit Bakterileri Gram pozitif, Sporolactobacillus inulinus dışında spor oluşturmayan, Lactobacillus, Leuconostoc, PediococcusStreptococcus ve Lactococcus cinsi bakteriler. Bu bakterilerin ortak özelliği laktozdan laktik asit fermentasyonu sonucu laktik asit oluşturmalarıdır.
Laktik Asit Fermantasyonu Laktik asit bakterileri tarafından şekerlerin (laktoz, glikoz vd.) laktik asit ya da laktik asit yanında karbon dioksit, etanol ve/ veya asetik asit oluşturmaları.

Lambda Fajı

E. coli 'yi bulaştıran ve klonlama vektörü olarak oldukça sık kullanılan, çift iplikli, hat şeklinde DNA içeren faj.

Lateks Aglütinasyon reaksiyonlarında, eriyebilir protein ya da polisakkarit moleküllerine adsorbe edilmiş ve aglütinasyonun varlığının ortaya konulmasına yarayan sentetik partiküller.

Latent

Uyku halinde olma ve belli şartlar oluşunca gelişme yeteneğinde olma durumu. Henüz belirgin hale gelmemiş, gizli, potansiyel.

Latent İnfeksiyon

Tipik hastalık belirtileri göstermeyen, genel tekniklerle izlenmesi zor bakteri ya da virüs enfeksiyonu.

Latent Periyot

Faj ile bulaşmış bakterinin enfeksiyon zamanı ile fajın hücre dışında görünme zamanı arasındaki süre.

Latent virüs

Konakçısında henüz belirgin bir etki yapmadan bulunan virüs.  

Lauryl Sulfate Tryptose Broth Koliform grup bakterilerin EMS yöntemi ile sayılması için kullanılan bir besiyeri.
Leaching Maden kaynaklarından değerli madenleri mikroorganizma aracılığı ile elde etmek işlemi.
Lejyonella Legionella pneumophilla 'nın neden olduğu hastalık. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Lesitinaz

Hücre membranında bulunan ve lesitini parçalayan bir enzim.

Liken

Bir alg ya da siyanobakteri ile bir fungusun ortak yaşamı sonunda ortaya çıkan oluşum.

Lipaz

Lipitleri parçalayan enzim.

Lipolitik

Lipit ve lipit türevlerini parçalayabilme özelliği. Lipaz enzimi içeren mikroorganizma

Listeria monocytogenes

Bazı gıdalarda bulunan ve hastalığa neden olan Gram pozitif, çubuk şeklinde, aerobik bakteri. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Litotrof Amonyak, hidrojen gibi inorganik maddeleri enerji metabolizmasında elektron donörü olarak kullanan organizma.

Lizogen Bağışıklık

Bir profajın, aynı bakteride bir başka fajın yerleşmesini önleme yeteneği.

Lizogeni

Bakterilerde bir çok faj görevlerinin bastırıldığı profaj olarak bakteri kromozomuna sokulmuş bakterinin fajla bulaşması durumu. Lizogenik devir.

Lizogenik Bakteriler

Fajla enfekte olmuş fakat yaşamaya devam eden bakteriler.

Lizozim

Yumurta akı ve göz yaşı gibi farklı kaynaklardan izole edilebilen ve DNA çalışmalarında bakteri hücre duvarındaki mukopolisakkaritleri parçalayan bir enzim.

Lophotrichous Bakterinin bir ucunda iki ya da daha fazla flagella olması. Lophotrik.
Lökosit Alyuvar.
Luminessens   Işık oluşturma. Ateş böceği reaksiyonu olarak da bilinir. Bu reaksiyondan sayımda da yararlanılır. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Luteosikrinin

Gıdalarda görülen küf metaboliti. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.