A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  V  Y  Z

D Değeri Herhangi bir öldürücü işlemde (ısıl işlem, ışınlama, kimyasal madde uygulaması vb.) popülasyonda %90 ölüm için (1 logaritma birimi azalma) için gereken süre. Ayrıntılı bilgi için tıklayın

Dalgalı Zar

Bir hücreli kamçılı hayvanlarda, hücreye yapışık bulunan ve kamçı boyunca uzanarak kıvrımlar yapmış zar.

Damlatma Yöntemi ile Sayım

Petri kutusuna önce agarlı besiyeri dökülüp katılaştıktan sonra sayım yapılacak örnekten 0,01 ml aktarılıp, damlanın besiyeri tarafından emilmesi ile yapılan sayım. Miles – Misra yöntemi adı ile de bilinir. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.  

Defektif Virüslar

Hücreleri bulaştıran fakat gerekli komponentleri olmadığı için o hücreler içinde çoğalamayan virüslar.

Deformasyon Şeklini bozma.
Dekontaminasyon Zararlı biyolojik maddelerin uzaklaştırılması, yok edilmesi. Fiziksel ve kimyasal kirliliğin temizlenmesi için de kullanılır.
Denatürasyon Bir makromolekülün geri dönüşsüz olarak yapısının bozulması ya da değişimi.
Denitrifikasyon Anaerob koşullarda nitratın gaz haldeki azota dönüşmesi. Bu işlem sonunda ekosistemden azot uzaklaşmış olur.
Dermatit Cildin iltihaplı durumu.
Dermatofit Trichophyton, Microsporum ya da Epidermophyton cinsi üyesi olan ve keratinden besin maddeleri sağlayabilerek, insan ve hayvanlarda deri, saç ve tırnakları infekte eden mantar türleri.

Dermotropik Virüs

Hedef organı deri olan virüs.

Deuteromyces Eşeyli çoğalma aşamaları bugüne kadar saptanamamış olan Ağırlıklı olarak Ascomycetes ve Basidiomycetes üyelerinin toplandığı yapay bir sınıf. Fungi imperfecti (gelişmemiş funguslar) olarak da adlandırılırlar. Bu sınıftaki üyelerden eşeyli çoğalma aşaması saptananlar ilgili sınıflara taşınmaktadır.
Dezenfeksiyon İnfeksiyon etmenlerini vücut dışında olmak üzere kimyasal ve fiziksel yöntemlerle öldürmek, hasara uğratmak ya da sayısını indirmek. Uygulanan yöntem, kimyasal maddenin cinsi, konsantrasyon ve uygulama suresi ile infeksiyona neden olan etmenin türü dezenfeksiyon etkinliğinde önemlidir.
Dezenfektan Hastalık yapıcı mikroorganizmaları hasara uğratan ya da öldüren kimyasallar.

Diferansiyel Boyama

Birden fazla boya kullanılarak yapılan mikroskobik inceleme. Tipik örneği Gram Boyamadır.

Diferansiyel Santrifüj Tekniği

Hücrelerin mekanik olarak bir homojenizer içinde ezilip, parçalandıktan sonra donma derecesine yakın bir sıcaklıkta ve yoğun sakkaroz çözeltisi içinde çok hızlı santrifüj edilerek organeller ve inklüzyonların yoğunluklarına göre sıra sıra çöktürülmesinde kullanılan bir santrifüjleme tekniği.  

Diluent

Sayım aşamasında örneği seyreltmek için kullanılan çözelti. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Dimorfik Birbirinden farklı 2 mofolojik yapı gösteren. Örneğin, bir fungusun 25 – 30 C 'de küf (mantar) formunda 35 – 37 C 'da maya formunda olması.

Diplobasil

Bölündükten sonra ayrılmayıp, çiftler halinde birbirine bağlı kalmış çubuk şeklindeki bakteriler.

Diplobiyont

Hayat devrinde en az iki tip bireyle karakterize olan organizma. Ayrıca bakınız; dimorfik

Diploit 2n sayıda kromozoma sahip olan.

Diplokok

Bölündükten sonra ayrılmayıp, çiftler halinde birbirine bağlı kalmış yuvarlak bakteriler.

Direnç Faktörü

Birçok bağırsak bakterisinde bulunan ve antibiyotiklere dayanıklılık faktörü taşıyan plazmitler. R faktörü, rezistans faktörü. Ayrıca bakınız R plazmidi.

Disentrik

İki sentromerli kromozom.

Dizanteri Amibi Bir hücrelilerin (Protozoa), kök ayaklılar (Rhizopoda) sınıfının, amipler (Amoebozoa) takımından, insanların bağırsaklarında asalak olarak yaşayan, kistleri dört çekirdekli olan ve amipli dizanteri hastalığının meydana getiren  Entamoeba histolytica adı verilen parazit.
Doğal Bağışıklık Doğuştan olan,mikroorganizmalara özgül olmayıp, kalıtsal olarak türsel ve bireysel yapı sonucu meydana gelmiş bir bağışıklık.
Doğal Plazma Herhangi bir koagülant ilavesi olmadan elde edilen plazma.

Dökme Yöntemi ile Koloni Sayımı

Petri kutusunda önce sayım yapılacak örnekten 1 ml aktarılıp, üzerine donma sıcaklığının biraz üzerinde (yaklaşık 45 C) agarlı besiyeri dökülerek yapılan sayım. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.  

Drigalski Spatülü Yayma yöntemi ile sayımda kullanılan cam ya da metalden yapılmış kıvrık çubuk
Durham Tüpü Normal deney tüpü içine ters olarak yerleştirilen ve bu şekilde inkübasyon sonunda kültürün gaz oluşturup, oluşturmadığı test edilebilen küçük deney tüpü.