New Page 2
Sulfite Iron Agar Base

Sulfite Iron Agar Base (Merck 1.10864)

Bileşimi pepton (kazein) 15,0 g/L ; maya ekstraktı 10,0 g/L ; sodyum sülfit 0,5 g/L ; agar 15,0 g/L şeklindedir. Dehidre besiyeri 40,5 g/L olacak şekilde ısıtılarak distile su içinde eritilir, otoklavda 121 oC 'da 15 dakika sterilize edilir. Otoklav çıkışı yaklaşık 45 oC 'a soğuduğunda yine otoklavda sterilize edilmiş %7 demir (2) sülfat çözeltisinden 20 mL/L olacak şekilde eklenir, karıştırılır ve Petri kutularına dökülür. Hazırlanmış besiyeri berrak ve sarımsı, sarımsı yeşildir ve pH 'sı 25 oC 'da 6,9±0,2 'dir. Materyalin pastörizasyonundan sonra kalan sporlar germine olur ve bunlardan hidrojen sülfür pozitif olanlar sülfiti sülfüre indirgerler ve oluşan demir sülfür siyah koloniler oluşmasını sağlar. Hidrojen sülfür zayıf pozitif bakteriler ise kahverengi koloni oluştururlar. Clostridium 'lar anaerobik inkübasyon koşullarında siyah koloni yaparlar. 500 g olan 1 kutu dehidre besiyeri ile 12,5 mL/Petri kutusu hesabı ile 20 g/L konsantrasyonda demir (2) sülfat çözeltisi ilave edilmiş olmak üzere 1007 adet Petri kutusu hazırlanabilir. Sulfite Iron Agar Base besiyeri hakkında Merck sayfalarından daha fazla bilgi alınabilir.