New Page 2
Deoxycholate Hydrogen Sulfide Lactose

Deoxycholate Hydrogen Sulfide Lactose (DHL) Agar (Merck 1.11435)

Her türlü materyalden patojenik Enterobacteriaceae türlerinin belirlenmesi ve izolasyonu için Sakazaki tarafından geliştirilmiş bir besiyeridir. Bileşimi pepton (kazein) 10,0 g/L ; pepton (et) 10,0 g/L ; et ekstraktı 3,0 g/L ; laktoz 10,0 g/L ; sakkaroz 10,0 g/L ; sistinyum klorür 0,2 g/L ; sodyum sitrat 1,0 g/L ; sodyum deoksikolat 1,5 g/L ; sodyum tiyosülfat 2,0 g/L ; amonyum demir(III) sitrat 1,0 g/L ; nötral kırmızı 0,03 g/L ; agar 15,0 g/L şeklindedir. Dehidre besiyeri 63,5 g/L olacak şekilde distile su içinde ısıtılarak eritilir. Otoklavlanmaz, kalın tabakalar (yaklaşık 20 mL) halinde Petri kutularına dökülür. Hazırlanmış besiyeri berrak ve kırmızı renkli olup, 25 °C 'da pH 'sı 7,2±0,2 'dir. Patojen Enterobacteriaceae 'nın her türlü örnekte bulunması ve izolasyonu için kullanılan DHL Agar, Deoxycholate Agar'ın modifiye halidir. H2S oluşumu, demir sülfür formasyonundan dolayı kolonilerin siyahlaşmasıyla görülür. Her ne kadar Proteus H2S pozitif ise de koloniler siyah değildir. Proteus, Morganella, Rettgerella ve Providencia kolonileri peptondaki fenil alanini fenil pirüvata dönüştürürler, bu ürün demir(III) iyonları ile demir kompleksi oluşturduğu için kolonileri koyu kahverengi bir zonla çevrelenir. DHL Agar'ın yapısındaki sakkaroz, zayıf laktoz pozitif veya laktoz negatif ve sakkaroz pozitif türlerin, sakkaroz ve laktoz negatif Enterobacteriaceae' dan ayrılmasını sağlar. Deoxycholate, Gram pozitif bakteri gelişimini büyük ölçüde baskılar ve Proteus türlerinin yayılmasını engeller. Salmonella ve Shigella gibi zor gelişen türlerin gelişimine izin verir. Oluşan koloniler diğer selektif besiyerlerinde bulunanlardan belirgin şekilde büyüktür. 500 g olan 1 kutu dehidre besiyeri ile 20 mL olacak şekilde 393 Petri kutusu hazırlanabilir. DHL Agar hakkında Merck sayfalarından daha fazla bilgi alınabilir.