New Page 2
Fluorocult E

Fluorocult E. coli O157:H7 Agar (Merck 1.04036) 

Bileşimi pepton (kazein) 20,0 g/L ; et ekstraktı 2,0 g/L ; maya ekstraktı 1,0 g/L ; sorbitol 10,0 g/L ; amonyum demir-III sitrat 2,0 g/L ; 4-metilyumbelliferil-b-D-glukuronit 0,1 g/L ; NaCl 5,0 g/L ; bromotimol mavisi 0,025 g/L ; Na2S2O3 2,0 g/L ; sodyum deoksikolat 1,12 g/L ; agar 13,0 g/L şeklindedir. Dehidre besiyeri 55,0 g/L olacak şekilde gerekirse ısıtılarak distile su içinde eritilir ve otoklavda 121 oC 'da 15 dakika sterilize edilir ve Petri kutularına dökülür. Hazırlanmış besiyeri berrak ve mavi-yeşil renkte olup, 25 °C 'da pH 'sı  7,4±0,2 ' dir. 35–37 oC 'da 18–24 saat süre yapılan inkübasyon sonunda sorbitolü kullanamayan bakteriler renksiz, sorbitol pozitif bakteriler sarı renkli koloni oluşturur. Besiyeri bileşimindeki sodyum tiyosülfat ve amonyum demir (3) sitrat hidrojen sülfür oluşturan Proteus mirabilis gibi refakatçi floranın kahverengi koloni vermesini sağlar. Selektif zenginleştirme kültüründen doğrudan ya da seyreltilerek alınan 0,1 mL besiyerine yayılır ya da öze ile sürme yapılır. Sorbitol negatif kolonilere uzun dalga boylu UV el lambası ile (Merck 1.13203) floresan testi yapılır. Floresan ışımanın yayılmasını önlemek için inkübasyon süresi tercihen 18 saat olmalıdır. 500 g olan 1 kutu dehidre besiyeri ile 12,5 mL/Petri hesabı ile 727 Petri hazırlanabilir. Bu besiyeri hakkında Merck sayfalarından daha fazla bilgi alınabilir.