New Page 2
Singlepath Listeria

Singlepath Listeria (Merck 1.04142) 

İmmuno-kromatografik bir test kiti olup, yarı selektif Fraser Broth besiyerinde ön zenginleştirme, selektif Buffered Listeria Enrichment Broth besiyerinde zenginleştirme aşamalarından sonra Singlepath Listeria kiti kullanılarak örnekte Listeria olup olmadığı kontrol edilir. Katı gıda blender ya da stomacherde homojenize edilecek ise doğrudan 225 mL Fraser Broth besiyeri içinde homojenize edilir. Gıdadaki Listeria 'nın hasar görmüş olmasından endişe ediliyorsa Fraser Broth besiyeri önce 30 oC 'da 4 saat inkübe edilir, selektif katkı bu inkübasyondan sonra besiyerine eklenir. Toplam 24 saat süre 30 oC 'da yapılan inkübasyondan sonra 0,1 mL ön zenginleştirme kültürü tercihen 10 mL katkısı ilave edilmiş Buffered Listeria Enrichment Broth (LEB) acc. to FDA (Merck 1.09628) besiyerine ya da başka bir Listeria selektif zenginleştirme besiyerine aktarılıp, 30 oC 'da 24 saat inkübe edilir. Bu süre sonunda bu kültürden cam bir tüpe 1–2 mL alınıp, kaynar su banyosunda 15 dakika tutulur ve oda sıcaklığına geldiğinde 160 mL Singlepath Listeria kitine uygulanır. 20 dakika sonunda kontrol "C" penceresinde kırmızı şerit oluşmalıdır. Test "T" penceresinde de kırmızı şerit görülmesi analiz edilen kültürde Listeria olduğunu gösterir. Pozitif sonuç alındığında doğrulama için standart bir katı besiyerine sürme yapılıp sonucun doğrulanması önerilir. Tersine olarak, bu test kiti ile negatif sonuç alınırsa analize devam etmenin gereği yoktur. Bu kit hakkında Merck sayfalarından daha fazla bilgi alınabilir.